Regulamin współpracy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY GKS TYCHY Z MEDIAMI

Tyski Sport S.A. zarządzający GKS Tychy, zwany w dalszej części Spółką wprowadza z dniem 1 lipca 2011 następujące zasady współpracy z mediami.

I. Zasady przyznawania akredytacji.

1. Akredytacja wystawiana jest na sezon (hokej) lub jedną rundę rozgrywek (piłka nożna) oraz na pojedyncze mecze, na osobę będącą przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje ubiegać mogą się redakcje prasy, radia, telewizji, serwisów internetowych oraz agencje fotograficzne. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.
4. Akredytacje przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 13:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody.
6. Wniosek akredytacyjny powinien być wypełniony czytelnie, musi zawierać podpis redaktora naczelnego lub kierownika działu oraz pieczęć firmową.
7. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: media@tyski-sport.pl lub faxem na numer (32) 227 50 45.
8. Formularze akredytacji dostępne są na stronach internetowych spółki.
9. Każdej redakcji, za wyjątkiem partnerów i patronów medialnych klubu, przysługuje prawo ubiegania się maksymalnie o jedną akredytację dziennikarską stałą oraz jedną akredytację fotoreporterską stałą.
10. W przypadku dużego zainteresowania meczem Spółka ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji.
11. Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Spółkę.
12. Akredytacje będą wydawane przy wejściu MEDIA w formie specjalnych identyfikatorów na półtora godziny przed rozpoczęciem każdego meczu na Stadionie Zimowym przy ul. de Gaulle‛a 2 lub Stadionu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 8.
13. Akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów powinni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.

II. Cofnięcie akredytacji.

1. Spółka zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Spółka ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.

III. Komunikacja na stadionie podczas meczów.

1. Bramy stadionu otwierane są na półtora godziny przed rozpoczęciem meczu.
2. Odbiór akredytacji, umożliwiających poruszanie się po stadionie, odbywa się przy bramce MEDIA. Odbiór akredytacji możliwy jest tylko po uprzednim okazaniu legitymacji prasowej.
3. W trakcie przebywania na terenie stadionu przedstawiciele mediów zobowiązani są do umieszczenia akredytacji prasowej w widocznym miejscu.
4. Fotoreporterzy i operatorzy kamer otrzymują kamizelki FOTO przy bramie dla mediów. Po zakończeniu meczu kamizelki należy zwrócić w biurze Organizatora.
5. Pozostali przedstawiciele mediów zajmują miejsca na trybunie prasowej.
6. W trakcie meczu piłkarskiego fotoreporterzy mogą przebywać tylko w specjalnie oznaczonej strefie za bramkami. Rozmieszczenie ich sprzętu nie może utrudniać piłkarzom poruszania się po boisku. Zabronione jest poruszanie się w trakcie meczu wzdłuż linii bocznej boiska, między jedną, a drugą bramką.
7. W trakcie meczu hokejowego fotoreporterzy mogą przebywać wzdłuż band, wyłączając strefę pomiędzy boksami drużyn.
8. Przedstawiciele mediów zobowiązani są stosować się do wszelkich poleceń służb porządkowych oraz pracowników Spółki.
9. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na stadionie, w tym – w szczególności – Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Stadionu.
10. Ochrona ma prawo odmówić możliwości przejścia pomiędzy strefami w trakcie spotkania.
11. Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać materiałów reklamowych.
12. Odstępstwo od w/w zasad jest możliwe tylko po uzgodnieniu ze Spółką.

IV. Współpraca pracowników Spółki z przedstawicielami mediów

1. Pracownicy Spółki służą pomocą przedstawicielom mediów w sprawach skontaktowania się oraz uzgadniania terminów spotkań z zawodnikami i pracownikami Spółki.
2. Wszystkie wypowiedzi członków zarządu Tyski Sport należy autoryzować.
3. Realizacja materiałów z zawodników lub trenerami może mieć miejsce tylko po treningu, po wyjściu zawodników lub trenerów z szatni – nigdy przed lub w trakcie treningu.
4. Ubiegający się o akredytację przedstawiciele mediów zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Klub w ramach procesu akredytacyjnego swoich danych (wymóg ten podyktowany jest m.in. przepisami „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”)
5. Wywiady telewizyjne (dotyczy również telewizji internetowych) lub prasowe powinny odbywać się na tle specjalnie do tego przygotowanych ścianek reklamowych lub banerów zawierających elementy identyfikacji wizualnej Klubu.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Tyski Sport S.A.

Będziemy wdzięczni za uszanowanie powyższych wytycznych, co pozwoli usprawnić Państwa pracę i zapewnić obsługę jakiej Państwo oczekujecie.


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej akcjonariuszem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest zarządzanie Stadionem Miejskim. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie trzema sekcjami sportowymi - hokejową, piłkarską oraz koszykarską.

Tyski Sport S.A. - więcej


Kalendarz Imprez

loading

Obiekty sportowe


Drużyny